DOTACE NA OKNA A DVEŘE

V této části bychom vás rádi seznámili s aktuálními možnostmi financování nově pořízených plastových a hliníkových oken a dveří. Aktuální doporučené programy:

ec43

ec44

Máte-li jakékoli dotazy týkající se těchto programů, obraťte se na naše obchodní oddělení. - KONTAKT

Výměna oken je bezpochyby jedním z důležitých prvků tepelnětechnických modernizačních opatření, která mohou účinně snížit energetické ztráty v budovách a zároveň zvýšit komfort bydlení. Bohužel se často jedná také o značné náklady. Naštěstí je možné na výměnu oken a dveří získat dotaci. Podívejte se, jak získat dotaci prostřednictvím programu Čisté ovzduší.
Program Čisté ovzduší - Cíl
Cílem programu Čisté ovzduší je zlepšit kvalitu ovzduší a snížit emise skleníkových plynů výměnou zdrojů tepla a zlepšením energetické účinnosti obytných budov. Rozpočet programu činí 103 miliard PLN. Žádosti o finanční podporu je možné podávat do 31. 12. 2027 a předpokládá se, že prostředky budou vyčerpány do 30. 9. 2029. Cílem programu je zlepšit energetickou účinnost změnou způsobu vytápění na ekologičtější a zateplením. Program zahrnuje modernizační opatření týkající se obytné domy pro jednu rodinu - Samostatně stojící nebo dvojdomky, řadová nebo sdružená zástavba. Zahrnuje práce v budovách, které byly uvedeny do provozu.
Program Čisté ovzduší 3.0, nová verze od ledna 2023.
Nové vydání programu Čisté ovzduší 3.0 klade větší důraz na zlepšení energetické účinnosti budov, jehož důležitým prvkem je mimo jiné výměna oken a dveří a zateplení budov. Právě v případě komplexní tepelné modernizace, které předchází energetický audit, lze žádat o vyšší míru spolufinancování. Jednou z nejdůležitějších změn v programu Čisté ovzduší 3.0 jsou následující změny vyšší částky grantů a nové příjmové limity.
Kdo může žádat o financování v rámci projektu Čisté ovzduší?
Abyste měli nárok na financování z programu Čisté ovzduší, musíte splnit následující požadavky dvě základní podmínkyi:
 1. Program je určen fyzickým osobám, které jsou vlastníky nebo spoluvlastníky rodinného domu nebo samostatného bytu v rodinném domě se samostatným katastrálním územím a zástavním právem.
  • Majitelé několika rodinných domů mohou žádat o financování pro každý z nich.
  • V domě není podmínka pobytu ani přihlášení.
  • Na rozestavěné domy se program nevztahuje.
2. hranice příjmů, které jsou způsobilé pro financování
 • Základní úroveň financování - hranice příjmu 135 000 PLN/rok
 • Zvýšená úroveň financování - příjmová hranice:
  • ve vícečlenné domácnosti 1 894 PLN
  • v jednočlenné domácnosti 2 651 PLN
 • Nejvyšší úroveň financování - příjmová hranice:
  • ve vícečlenné domácnosti 1 090 PLN na osobu
  • v jednočlenné domácnosti 1 526 PLN.
Jaká je maximální výše dotace v rámci programu Čisté ovzduší?
Maximální výše dostupných finančních prostředků závisí na příjmové hranici, pro kterou žadatel splňuje podmínky, a to v tomto pořadí:
 • 66 000 PLN pro základní úroveň financování
 • 99 000 PLN pro zvýšení objemu finančních prostředků
 • 135 000 PLN pro nejvyšší úroveň financování
Na co a v jaké výši můžete získat finanční prostředky?
V rámci programu Čisté ovzduší mají jednotlivá zařízení a služby různou maximální výši dotace a intenzitu dotace. Výše jednotlivých prvků však nesmí překročit maximální úrovně dotací. Maximální výše dotací pro vybrané kategorie nákladů jsou uvedeny v následující tabulce (uvedené částky jsou v ČISTÉ HODNOTĚ)
Komplexní tepelná modernizace s energetickým auditem
Podmínkou pro získání dotace na komplexní termomodernizaci je provedení energetického auditu. Na provedení energetického auditu lze získat dotaci ve výši 1 200 PLN, která není zahrnuta do celkové výše dotace.
Je možné získat finanční prostředky pouze na tepelnou modernizaci (výměna oken, zateplení budovy atd.)?
Nový Clean Air 3.0 umožňuje termomodernizaci bez výměny zdroje tepla. Termomodernizace může být částečná, např. výměna oken, nebo komplexní. Komplexní termomodernizace má zaručit snížení spotřeby využitelné energie (EU) na vytápění budovy: na hodnotu nejvýše 80 kWh/(m2-rok), resp. o minimálně 40%.
Jaké podmínky musí být splněny, pokud žádáte pouze o dotaci na modernizaci tepelného zařízení?
Pro podání žádosti o dotaci pouze na práce spojené s tepelnou modernizací, např. výměnu oken, zateplení domu, výměnu dveří, musí být splněny následující podmínky:
 • stavební povolení na dům mělo být vydáno před 1. lednem 2014.
 • budova musí být vybavena jiným zdrojem tepla než na pevná paliva nebo zdrojem tepla na pevná paliva, který splňuje požadavky alespoň třídy 5 podle normy, která přejímá evropskou normu EN 303-5.
Kolik finančních prostředků lze získat na výměnu oken v rámci modernizace tepelné techniky v rámci programu Čisté ovzduší?
Na náklady spojené s výměnou oken, dveří nebo zateplením příček. neexistují žádné zvláštní limity kvót.. Namísto toho je intenzita, chápaná jako % vzniklých čistých nákladů, které mohou být dotovány.. Výše dotací na výměnu oken, dveří a vrat podle příjmových limitů
Která okna splňují požadavky programu Čisté ovzduší?
Aby bylo možné získat finanční prostředky na výměnu truhlářských výrobků v rámci programu Čisté ovzduší, musí okna a dveře splňovat požadavky nařízení ministra dopravy, stavebnictví a námořního hospodářství o technických podmínkách platných od 31. prosince 2020. To znamená, že maximální hodnoty součinitele prostupu tepla nesmí překročit případ od případu:
 • Okna / balkonové dveře - 0,90 [W/(m)2K)]
 • Okna se střešními okny - 1,10 [W/(m)2K)]
 • Vnější dveře - 1,30 [W/(m)2K)]
 • Dveře/vrata ve vytápěných garážích - 1,30 [W/(m2K)].
Je možné získat dotaci na výměnu oken ve vícebytovém domě?
Majitelé bytů ve vícebytových domech mohou požádat o dotaci na výměnu oken v rámci programu Teplé byty (podrobnosti o programu na adrese: INFORMACE O PROGRAMU JSOU K DISPOZICI NA ADRESE https://czystepowietrze.gov.pl/cieple-mieszkanie/ ). V závislosti na výši příjmu byly stanoveny tři úrovně dotace a intenzity dotace: Pro vlastníky bytů ve vícebytových domech je možné žádat o dotace na výměnu oken v rámci programu Ciepłe Mieszkanie (podrobnosti o programu na ). V závislosti na výši příjmu jsou definovány tři úrovně dotací a intenzity dotací:
 • až do výše 30% způsobilých nákladů, nejvýše 15 000 PLN - na základní úrovni
 • až do výše 60% způsobilých nákladů, nejvýše 25 000 PLN - ve zvýšené výši
 • až do výše 90% způsobilých nákladů, nejvýše 37 500 000 PLN - na nejvyšší úrovni.
Jaké programy jsou ještě k dispozici pro dotování výměny oken?
Další formou financování projektů termomodernizace je tzv. příspěvek na termomodernizaci. Mohou ji využít poplatníci, kteří jsou vlastníky nebo spoluvlastníky rodinného domu. Úleva spočívá v odpočtu částek vynaložených na projekt termomodernizace, tj. činnosti zaměřené mimo jiné na zlepšení, v jehož důsledku dochází ke snížení potřeby energie dodávané na vytápění a ohřev vody a vytápění obytných budov. Více o možnosti vypořádat náklady na výměnu oken v rámci úlevy na termomodernizaci naleznete na webových stránkách progamu.
Nemáte vlastní prostředky? Můžete využít refinancování své investice prostřednictvím programu Clean Air +.
Financování investic prováděných v rámci programu Čisté ovzduší bylo obecně vypláceno po dokončení prací, které byly již dříve nahlášeny. Nyní existuje možnost získat předfinancování, tj. vyplatit peníze ještě před zahájením rekonstrukce. Bude možné získat "předem" až 50 procent maximální možné výše dotace, která bude převedena na účet zhotovitele, aby mohl zahájit práce. Předběžné financování v programu Čisté ovzduší je k dispozici příjemcům zvýšené a nejvyšší úrovně spolufinancování. Vyřízení žádosti by mělo trvat maximálně 14 dní. Poté bude do dvou týdnů od uzavření smlouvy s příjemcem uvolněna na účet dodavatele zálohová tranše, tj. 50 % hodnoty přiznaného grantu jako součást jeho odměny. Po dokončení celého projektu předloží vlastník rekonstruovaného rodinného domu závěrečnou žádost o platbu, jejíž součástí bude závěrečná faktura, přejímací protokol, který bude dokládat dokončení všech prací, a potvrzení, že příjemce uhradil vlastní příspěvek. Zpracování žádosti o platbu územně příslušným krajským fondem ochrany životního prostředí a vodního hospodářství spolu s vyplacením zbývajících peněz z dotace by mělo proběhnout do 30 dnů ode dne předložení dokladu příjemcem.
Jak požádat o předběžné financování?
Dokumenty bude nutné předkládat pouze prostřednictvím generátoru žádostí o dotaci NFOŚiGW (GWD) - s možností elektronického podepsání žádosti důvěryhodným profilem nebo, pokud takový podpis není k dispozici, po nahrání elektronické verze žádosti, vytištěním formuláře, jeho ručním podepsáním a zasláním poštou nebo předáním prostřednictvím informačního a konzultačního místa v obci.
Kde a kdy se žádosti podávají?
 • Žádosti o financování lze předkládat od roku 2018 do konce roku 2027. na místních regionálních fondech ochrany životního prostředí a vodního hospodářství a online (podrobnosti najdete na adrese webové stránky).
 • Žádost o účast v projektu jsou k dispozici na místních pobočkách WFOŚiGW a ke stažení na jejich webových stránkách. Pro zobrazení požadované dokumentace KLIKNĚTE: DOKUMENTACE POŽADOVANÁ V RÁMCI PROGRAMU ČISTOTY OVZDUŠÍ
 • Dotace budou vypláceny do 30.9.2029.
Jak požádat o financování?
Nejpohodlnějším způsobem, jak se přihlásit do programu Čisté ovzduší, je podat žádost online. Zde naleznete vzorové pokyny k vyplnění žádosti o program Čisté ovzduší: POKYNY K VYPLNĚNÍ ŽÁDOSTI O PROGRAM ČISTÉHO OVZDUŠÍ:
Užitečné odkazy:
https://czystepowietrze.gov.pl/czyste-powietrze/

https://portal.wfosigw.pl/strona-glowna-programu

https://czystepowietrze.gov.pl/
Díky úlevě na termomodernizaci si můžeme odečíst z daní až 53 000 PLN.

Další formou financování projektů termomodernizace je daňová úleva na termomodernizaci. Mohou ji využít poplatníci, kteří jsou vlastníky nebo spoluvlastníky rodinného domu. Podmínkou je, že projekt termomodernizace budovy bude dokončen během tří po sobě jdoucích let, počítáno od konce zdaňovacího období, ve kterém byl vynaložen první výdaj.

Jak funguje příspěvek na tepelnou modernizaci?

Úleva spočívá v tom, že se od základu daně (příjmu - v případě paušální daně) odečtou výdaje vynaložené na realizaci projektu termomodernizace rodinného domu. Důležité je, aby byl výdaj doložen fakturou vystavenou plátcem daně ze zboží a služeb, který není od této daně osvobozen;

Odpočet se provádí v daňovém přiznání podaném za zdaňovací období, ve kterém byly výdaje vynaloženy. Částka odpočtu, která není pokryta ročními příjmy poplatníka, se odečítá v následujících letech, nejdéle však po dobu 6 let, počítáno od konce zdaňovacího období, ve kterém byl uskutečněn první výdaj.

Kdo má nárok na příspěvek na modernizaci tepelných zařízení?

Nárok na odpočet se vztahuje na výdaje na realizaci projektu termomodernizace výhradně v rodinném domě, tj. samostatně stojícím domě nebo dvojdomě, řadovém domě nebo skupinovém domě sloužícím k uspokojování bytových potřeb, stavebně tvořícím samostatný celek, ve kterém je povoleno oddělit nejvýše dva bytové prostory nebo jeden bytový prostor a nebytový prostor o celkové ploše nepřesahující 30% celkové plochy budovy.

DŮLEŽITÉ: Na úlevu máte nárok pouze v případě, že renovujete svou nemovitost. Při stavbě nového domu bohužel úlevu využít nemůžete. Úlevu bohužel v současné době nemohou využít ani majitelé bytů v bytových domech.
Kolik lze odečíst?

Limit úlevy není vázán na jednu investici nebo jeden projekt modernizace tepelných zařízení, ale na je specifický pro daného daňového poplatníka, bez ohledu na počet investic do termomodernizace. Výše odpočtu nesmí přesáhnout 53 000 PLN u všech projektů termomodernizace provedených v jednotlivých budovách, jejichž je poplatník vlastníkem nebo spoluvlastníkem.

Ženatí daňoví poplatníci by měli vědět, že Tento limit se vztahuje na každého z manželů zvlášť, To znamená, že každý z nich má nárok na maximální odpočet ve výši 53 000 PLN.

Ministerstvo financí vypracovalo řadu podrobných příkladů a vysvětlení vyúčtování v rámci příspěvku na modernizaci tepelných zařízení: Daňové vyjasnění příspěvku na tepelnou modernizaci po konzultaci.

Co lze v rámci úlevy odečíst? Výměna oken v rámci tepelné modernizace.

Úleva spočívá v odpočtu částek vynaložených na projekt termomodernizace, tj. opatření, jejichž cílem je mimo jiné zlepšení vedoucí ke snížení spotřeby energie na vytápění a ohřev vody a vytápění obytných budov. Toto opatření zahrnuje také nákup oken a vnějších a balkonových dveří spolu se službou výměny.

Ministerstvo investic a rozvoje sestavilo seznam stavebních materiálů, zařízení a služeb souvisejících s realizací projektů modernizace tepelných zařízení. Seznam obsahuje mj:

 • okenní a dveřní truhlářství, včetně oken, střešní okna včetně montážních systémů, balkonové dveře, garážová vrata, neotvíravé průhledné plochy;
 • výměna vnějších truhlářských prvků, např: okna, střešní okna, balkonové dveře, venkovní dveře, garážová vrata, neotevíratelné průhledné plochy;

Výdaje, které nebyly financovány (dotovány) ze Státního fondu pro ochranu životního prostředí a vodního hospodářství, z krajských fondů pro ochranu životního prostředí a vodního hospodářství ani nebyly poplatníkovi jakoukoli formou uhrazeny, jsou odpočitatelné.

Dotace v rámci programu Čisté ovzduší a příspěvek na termomodernizaci

V souladu s přílohou 1 prioritního programu Čisté ovzduší lze dotace v rámci programu Čisté ovzduší kombinovat s daňovou úlevou na termomodernizaci. V takovém případě se výhody, které příjemce získá z obou finančních mechanismů, doplňují.

Dotace a úlevy jsou na sobě nezávislé nástroje na podporu projektů modernizace tepelných zařízení.

V případě souběžného získání výhod z dotace v rámci programu Čisté ovzduší a příspěvku na termomodernizaci nelze v rámci příspěvku odečíst výdaje financované nebo dotované z dotace nebo uhrazené poplatníkovi jinou formou z veřejných prostředků, ale pouze tu jejich část, která nebyla dotována.

PROGRAM ČISTÉHO OVZDUŠÍPŘÍSPĚVEK NA TERMOMODERNIZACI
 • Dotaci lze získat na více budov / obydlí se samostatným katastrem nemovitostí, přičemž limit dotace na
 • Na jednoho daňového poplatníka lze odečíst až 53 000 liber bez ohledu na počet vlastněných nemovitostí.
 • Na jednu budovu / byt se samostatným katastrem nemovitostí je stanoven limit dotace bez ohledu na počet spoluvlastníků.
 • V rámci odpočtu, na který má nárok, může každý ze spoluvlastníků dotčené budovy/prostor využít samostatně.
 • Pro účely vypořádání jsou přijatelné faktury za DPH i jmenovité účty vystavené příjemci. Výdaje mohou vzniknout do 30 měsíců od data podání žádosti o grant.
 • Abyste si mohli odečíst výdaje v ročním přiznání k dani z přidané hodnoty, musíte mít faktury vystavené pouze subjekty, které nejsou osvobozeny od DPH.
 • Dotaci lze získat na více budov/obydlí se samostatným katastrem nemovitostí s limitem pro každou z nich.
 • Dotaci lze získat na více budov/obydlí se samostatným katastrem nemovitostí s limitem pro každou z nich.
 
 • Příjemce může vyúčtovat výdaje vzniklé v průběhu tří po sobě jdoucích let, počítáno od konce zdaňovacího období, ve kterém vznikl první výdaj.

Důležité informace na jednom místě

 • Úlevu si mohou odečíst poplatníci, kteří zúčtovávají své příjmy podle daňové stupnice (sazby 17% a 32%) nebo podle jednotné sazby daně 19% a platí paušál na evidované příjmy (tzv. paušální poplatníci).
 • Odečet příspěvku se provádí v daňovém přiznání podaném za zdaňovací období, ve kterém byly výdaje na rekonstrukci a termomodernizaci vynaloženy, nebo "částka odpočtu nepokrytá ročními příjmy poplatníka je odečitatelná v následujících letech, nejdéle však po dobu šesti let, počítáno od konce zdaňovacího období, ve kterém byl vynaložen první výdaj".
 • Výše úlevy nesmí přesáhnout 53 000 PLN u poplatníka, který je vlastníkem nebo spoluvlastníkem obytného domu, bez ohledu na počet projektů tepelné modernizace, které bude realizovat.

Užitečné odkazy:

https://www.podatki.gov.pl/pit/ulgi-odliczenia-i-zwolnienia/ulga-termomodernizacyjna/