DOTACJE NA STOLARKĘ OKIENNĄ I DRZWIOWĄ

W niniejszym dziale chcemy Państwu przedstawić aktualne możliwości w zakresie uzyskania dofinansowania na nowo zakupioną stolarkę okienną i drzwiową z pcv i aluminium. Aktualnie rekomendowane programy:

ek43

ek44

W przypadku pytań w związanych z niniejszymi programami prosimy o kontakt z naszym działem handlowym. – KONTAKT

Wymiana okien to niewątpliwie jeden z istotnych elementów działań termomodernizacyjnych, które mogą skutecznie redukować straty energii w budynkach, a jednocześnie zwiększać komfort mieszkania. To niestety również niejednokrotnie spory wydatek. Na szczęście istnieje możliwość uzyskania dofinansowania na wymianę okien i drzwi. Zobacz jak uzyskać dofinansowanie dzięki programowi “Czyste Powietrze”.
Program „Czyste powietrze” – cel
Program Czyste Powietrze ma na celu poprawę jakości powietrza i zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych. Budżet programu wynosi 103 miliardy złotych. Wnioski o dofinansowanie składać można będzie do 31.12.2027 r., a wydatkowanie środków zakładane jest do 30.09.2029 r. Ma on za zadanie poprawić efektywność energetyczną poprzez zmianę sposobu ogrzewania na bardziej ekologiczne oraz poprzez termoizolację. Program obejmuje działania modernizacyjne dotyczące jednorodzinnych budynków mieszkalnych – wolnostojących albo w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej. Obejmuje on prace w budynkach oddanych do użytkowania.
Program Czyste powietrze 3.0, czyli nowa odsłona od stycznia 2023 r.
Nowa odsłona programu Czyste Powietrze 3.0 kładzie większy nacisk na poprawę efektywności energetycznej budynków, której istotnym elementem jest m.in. wymiana okien i drzwi, jak również docieplenie budynków. Właśnie w przypadku kompleksowej termomodernizacji, poprzedzonej wykonaniem audytu energetycznego, można ubiegać się o wyższe poziomy dofinansowania. Jedną z ważniejszych zmian w ramach Programu Czyste Powietrze 3.0 są przede wszystkim wyższe kwoty dotacji i nowe progi dochodowe.
Kto może ubiegać się o dofinansowanie w ramach projektu „Czyste powietrze”?
By móc skorzystać z dofinansowania w ramach Czystego Powietrza należy spełnić dwa podstawowe warunki:
 1. Program jest adresowany do osób fizycznych będących właścicielami lub współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą
  • Posiadacze kilku domów jednorodzinnych mogą si e ubiegać o dofinansowanie na każdy z nich
  • Nie ma warunku zamieszkiwania lub meldunku w domu
  • Dofinansowaniem w programie nie są objęte domy w budowie
2. Progi dochodowe, które kwalifikują do uzyskania dofinansowania
 • Podstawowy poziom dofinansowania – próg dochodowy 135 tys. zł/rok
 • Podwyższony poziom dofinansowania – próg dochodowy:
  • w gospodarstwie wieloosobowym 1 894 zł
  • w gospodarstwie jednoosobowym 2 651 zł
 • Najwyższy poziom dofinansowania – próg dochodowy:
  • w gospodarstwie wieloosobowym 1 090 zł na osobę
  • w gospodarstwie jednoosobowym 1 526 zł.
Jakie jest maksymalne dofinansowanie w ramach programu „Czyste powietrze”?
Maksymalne poziomy możliwego do uzyskania dofinansowania zależą od progów dochodowych, do których kwalifikuje się osoba składająca wniosek i wynoszą odpowiednio:
 • 66 tys. zł dla podstawowego poziomu dofinansowania
 • 99 tys. zł dla podwyższonego poziomu dofinansowania
 • 135 tys. zł dla najwyższego poziomu dofinansowania
Na co i w jakiej kwocie można otrzymać dofinansowanie?
W ramach program Czyste Powietrze poszczególne urządzenia i usługi mają określone różne maksymalne kwoty dotacji i intensywności dofinansowania. Kwota poszczególnych elementów nie może jednak przekroczyć maksymalnych poziomów dofinansowania. Maksymalne dotacje dla wybranych kategorii kosztów prezentuje poniższa tabela (podane kwoty są KWOTAMI NETTO)
Kompleksowa termomodernizacja z audytem energetycznym
Warunkiem otrzymania dofinansowania na kompleksową termomodernizację jest przeprowadzenie audytu energetycznego. Na wykonanie audytu energetycznego można uzyskać dofinansowanie w kwocie 1200 zł i kwota ta nie jest wliczana do ogólnego poziomu dofinansowania.
Czy można uzyskać dofinansowanie tylko na termomodernizację (wymianę okien, docieplenie budynku itp.)?
Nowa odsłona Czyste Powietrze 3.0 umożliwia przeprowadzenie termomodernizacji bez wymiany źródła ciepła. Termomodernizacja może być częściowa np. wymiana okien lub kompleksowa. Kompleksowa termomodernizacja ma zagwarantować zmniejszenie zużycia energii użytkowej (EU) na cele ogrzewania budynku: do wartości nie większej niż 80 kWh/(m2·rok), lub. o minimum 40%.
Jakie warunki należy spełnić przy ubieganiu się tylko o dofinansowanie prac termomodernizacyjnych?
By ubiegać się o dofinansowanie tylko prac termomodernizacyjnych np. wymiany okien, docieplenia domu, wymiany drzwi konieczne jest spełnienie następujących warunków:
 • pozwolenie na budowę domu powinno być wydane przed 1 stycznia 2014 r.
 • budynek musi być wyposażony w źródło ciepła inne niż na paliwo stałe lub źródło ciepła na paliwo stałe spełniające minimum wymagania 5 klasy według normy przenoszącej normę europejską EN 303-5
Ile można uzyskać dofinansowania na wymianę okien w ramach termomodernizacji w programie Czyste Powietrze?
Dla kosztów związanych z wymianą okien, drzwi, czy też ociepleniem przegród nie ma określonych limitów kwotowych. Określona została natomiast intensywność, rozumiana jako % poniesionych kosztów netto, który może zostać dofinansowany. Poziomy dofinansowania wymiany okien, drzwi i bram w zależności od progów dochodowych
Jakie okna spełniają wymagania programu Czyste Powietrze?
By otrzymać dofinansowanie na wymianę stolarki w ramach programu „Czyste powietrze”, okna i drzwi muszą spełniać wymagania wynikające z rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w zakresie Warunków Technicznych obowiązujących od 31 grudnia 2020 roku. Oznacza to, że maksymalne wartości współczynnika przenikania ciepła nie mogą przekroczyć w poszczególnych przypadkach:
 • Okna / drzwi balkonowe – 0,90 [W/(m2K)]
 • Okna połaciowe – 1,10 [W/(m2K)]
 • Drzwi zewnętrzne – 1,30 [W/(m2K)]
 • Drzwi/bramy w garażach ogrzewanych – 1,30 [W/(m2K)].
Czy można uzyskać dofinansowanie do wymiany okien w budynku wielorodzinnym?
Dla właścicieli mieszkań w budynkach wielorodzinnych istnieje możliwość ubiegania się o dofinansowanie wymiany okien w ramach programu Ciepłe Mieszkanie (szczegóły programu na stronie: https://czystepowietrze.gov.pl/cieple-mieszkanie/ ). W zależności od wielkości dochodów, określone zostały trzy poziomy dopłat oraz intensywności dofinansowania: Dla właścicieli mieszkań w budynkach wielorodzinnych istnieje możliwość ubiegania się o dofinansowanie wymiany okien w ramach programu Ciepłe Mieszkanie (szczegóły programu na stronie ). W zależności od wielkości dochodów, określone zostały trzy poziomy dopłat oraz intensywności dofinansowania:
 • do 30% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 15 000 zł – przy poziomie podstawowym
 • do 60% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 25 000 zł – przy poziomie podwyższonym
 • do 90% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 37 500 tys. zł – przy poziomie najwyższym
Z jakich programów można jeszcze uzyskać dopłaty do wymiany okien?
Inną z form sfinansowania przedsięwzięć termomodernizacyjnych jest ulga termomodernizacyjna. Skorzystać z niej mogą podatnicy będący właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego. Ulga polega na odliczeniu kwot wydanych na przedsięwzięcie termomodernizacyjne, czyli działania ukierunkowane m.in. na ulepszenie, w wyniku którego następuje zmniejszenie zapotrzebowania na energię dostarczaną na potrzeby ogrzewania i podgrzewania wody użytkowej oraz ogrzewania do budynków mieszkalnych. Więcej na temat możliwości rozliczenia kosztów wymiany okien w ramach ulgi termomodernizacyjnej dostępna podstronie progamu..
Nie masz środków własnych? Możesz skorzystać z refinansowania inwestycji w Programie Czyste Powietrze +
Generalnie dofinansowanie inwestycji realizowanych w ramach programu Czyste Powietrze wypłacane było po realizacji prac, które zostały wcześniej zgłoszone. Obecnie pojawiła się możliwość otrzymania prefinansowanie, czyli wypłaty pieniędzy jeszcze przed rozpoczęciem remontu. Będzie można dostać „z wyprzedzeniem” do 50 proc. maksymalnej możliwej kwoty dotacji, która zostanie przelana na konto wykonawcy, żeby mógł rozpocząć prace. Z prefinansowania w Programie Czyste Powietrze mogą skorzystać beneficjenci podwyższonego i najwyższego poziomu dofinansowania. Rozpatrzenie wniosku powinno trwać do 14 dni. Następnie w ciągu dwóch tygodni od zawarcia umowy z beneficjentem będzie uruchomiona transza zaliczkowa na konto wykonawcy, czyli 50 proc. przyznanej wartości dotacji jako część jego wynagrodzenia. Po zrealizowaniu całego przedsięwzięcia właściciel remontowanego domu jednorodzinnego złoży końcowy wniosek o płatność, zawierający ostateczną fakturę, protokół odbioru, który będzie dokumentował wykonanie całości prac oraz potwierdzenie uregulowania wkładu własnego przez beneficjanta. Rozpatrzenie wniosku o płatność przez właściwy terytorialnie wojewódzki fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej, wraz z wypłatą pozostałych pieniędzy z dotacji, powinno nastąpić w ciągu 30 dni od daty złożenia dokumentu przez beneficjenta.
Jak złożyć wniosek o prefinansowanie?
Dokumenty trzeba będzie składać wyłącznie za pośrednictwem generatora wniosków o dofinansowanie NFOŚiGW (GWD) – z możliwością podpisania wniosku elektronicznie profilem zaufanym, a w przypadku braku takiego podpisu, po przesłaniu wersji elektronicznej wniosku, wydrukowania formularza, ręcznego podpisania i przesłania pocztą lub przekazania za pośrednictwem punktu informacyjno-konsultacyjnego w gminie.
Gdzie i kiedy należy składać wnioski?
 • Wnioski o dofinansowanie można składać od 2018 do końca 2027 roku w lokalnych Wojewódzkich Funduszach Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz online (szczegóły znajdziesz na stronie).
 • Wniosek o udział w projekcie znajdziesz w lokalnych oddziałach WFOŚiGW oraz do pobrania na ich stronach Internetowych. By zapoznać się z wymaganą dokumentacją KLIKNIJ: DOKUMENTACJA WYMAGANA W RAMACH PROGRAMU CZYSTE POWIETRZE
 • Dopłaty będą wypłacane do 30.09.2029 roku.
Jak złożyć wniosek o dofinansowanie?
Najwygodniejszą formą aplikacji do programu Czyste Powietrze jest złożenie wniosku przez internet. Przykładową instrukcję wypełnienia wniosku do programu Czyste Powietrze znajdziesz: INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA WNIOSKU DO PROGRAMU CZYSTE POWIETRZE:
Przydatne odnośniki:
https://czystepowietrze.gov.pl/czyste-powietrze/

https://portal.wfosigw.pl/strona-glowna-programu

https://czystepowietrze.gov.pl/
Z ulgą termomodernizacyjną możemy odliczyć nawet 53 000 złotych od podatku

Inną z form sfinansowania przedsięwzięć termomodernizacyjnych jest ulga termomodernizacyjna. Skorzystać z niej mogą podatnicy będący właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego. Warunkiem jest, by przedsięwzięcie termomodernizacyjne w tym budynku zostało zakończone w okresie 3 kolejnych lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek.

Jak działa ulga termomodernizacyjna?

Ulga polega na odliczeniu od podstawy obliczenia podatku (przychodów – w przypadku podatku zryczałtowanego) wydatków poniesionych na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w budynku mieszkalnym jednorodzinnym. Ważne by wydatki zostały udokumentowane fakturą wystawioną przez podatnika podatku od towarów i usług niekorzystającego ze zwolnienia od tego podatku;

Odliczenia dokonuje się w zeznaniu składanym za rok podatkowy, w którym poniesiono wydatki. Kwota odliczenia nieznajdująca pokrycia w rocznym dochodzie podatnika podlega odliczeniu w kolejnych latach, nie dłużej jednak niż przez 6 lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek.

Kto ma prawo do skorzystania z ulgi termomodernizacyjnej?

Prawo do odliczenia obejmuje wydatki na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego wyłącznie w budynku mieszkalnym jednorodzinnym, czyli w budynku wolno stojącym albo w budynku w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służącym zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiącym konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku.

WAŻNE: Ulga przysługuje tylko w przypadku remontu nieruchomości. Budując nowy dom, niestety nie można skorzystać z ulgi. Niestety na chwilę obecną z ulgi nie skorzystają również właściciele mieszkań w blokach.
Ile można odliczyć?

Limit ulgi nie jest związany z jedną inwestycją lub jednym przedsięwzięciem termomodernizacyjnym, lecz jest określony dla danego podatnika, niezależnie od liczby inwestycji termomodernizacyjnych. Kwota odliczenia nie może przekroczyć 53 000 zł w odniesieniu do wszystkich realizowanych przedsięwzięć termomodernizacyjnych w poszczególnych budynkach, których podatnik jest właścicielem lub współwłaścicielem.

Podatnicy pozostający w związku małżeńskim powinni wiedzieć, że limit ten dotyczy każdego z małżonków odrębnie, czyli każdemu z nich przysługuje odliczenie w maksymalnej wysokości 53 000 zł.

Ministerstwo Finansów opracowało szereg szczegółowych przykładów i wyjaśnień dotyczących rozliczeń w ramach ulgi termomodernizacyjnej: Objaśnienia podatkowe ulga termomodernizacyjna po konsultacjach.

Co można odliczyć w ramach ulgi? Wymiana okien elementem prac termomodernizacyjnych.

Ulga polega na odliczeniu kwot wydanych na przedsięwzięcie termomodernizacyjne, czyli działania ukierunkowane m.in. na ulepszenie, w wyniku którego następuje zmniejszenie zapotrzebowania na energię dostarczaną na potrzeby ogrzewania i podgrzewania wody użytkowej oraz ogrzewania do budynków mieszkalnych. W działanie to wpisuje się również zakup okien oraz drzwi zewnętrznych i balkonowych wraz z usługą wymiany.

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju opracowało wykaz materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych. Na liście tej wymienione zostały, n.in.:

 • stolarka okienna i drzwiowa, w tym okna, okna połaciowe wraz z systemami montażowymi, drzwi balkonowe, bramy garażowe, powierzchnie przezroczyste nieotwieralne;
 • wymiana stolarki zewnętrznej np.: okien, okien połaciowych, drzwi balkonowych, drzwi zewnętrznych, bram garażowych, powierzchni przezroczystych nieotwieralnych;

Odliczeniu podlegają wydatki, które nie zostały sfinansowane (dofinansowane) ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej lub zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie.

Dotacje w ramach programu Czyste Powietrze, a ulga termomodernizacyjna

Zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Programu Priorytetowego Czyste Powietrze dotacje w ramach programu Czyste Powietrze można łączyć z termomodernizacyjną ulgą podatkową. W takim przypadku korzyści uzyskane przez Beneficjenta z tytułu obu mechanizmów finansowych wzajemnie się uzupełniają.

Dotacja oraz ulga są instrumentami niezależnymi od siebie, wspierającymi przedsięwzięcia termomodernizacyjne.

W przypadku uzyskiwania korzyści łącznie z dotacji w Programie Czyste Powietrze i ulgi termomodernizacyjnej odliczeniu w ramach ulgi nie podlegają wydatki sfinansowane lub dofinansowane z dotacji lub zwrócone podatnikowi w innej formie ze środków publicznych, a jedynie ta ich część, która nie została dofinansowana.

PROGRAM CZYSTE POWIETRZEULGA TERMOMODERNIZACYJNA
 • Dotację można uzyskać na wiele budynków / lokali mieszkalnych z wydzieloną księgą wieczystą, z zachowaniem limitu dotacji na każdy
 • Przysługuje jedno odliczenie do wysokości 53 000 zł na podatnika niezależnie od liczby posiadanych nieruchomości
 • Obowiązuje limit dotacji na budynek / lokal mieszkalny z wydzieloną z wydzieloną księgą wieczystą niezależnie od liczby jego współwłaścicieli
 • W ramach przysługującego mu odliczenia może skorzystać odrębnie każdy ze współwłaścicieli danego budynku / lokalu
 • Na potrzeby rozliczenia dopuszczalne są faktury VAT, jak również wystawione na Beneficjenta rachunki imienne. Wydatki mogą być ponoszone do 30 miesięcy od daty złożenia wniosku o dofinansowanie
 • W celu odliczenia wydatków w zeznaniu rocznym PIT należy posiadać faktury VAT wystawione wyłącznie przez podmioty niekorzystające ze zwolnienia VAT
 • Dotację można uzyskać na wiele budynków / lokali mieszkalnych z wydzieloną księgą wieczystą z zachowaniem limitu na każdy z nich
 • Dotację można uzyskać na wiele budynków / lokali mieszkalnych z wydzieloną księgą wieczystą z zachowaniem limitu na każdy z nich
 
 • Beneficjent może rozliczyć wydatki poniesione w okresie 3 kolejnych lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek

Ważne informacje w jednym miejscu

 • Możliwości odliczenia ulgi mają podatnicy rozliczający swoje dochody według skali podatkowej (stawki 17% i 32%) lub według jednolitej 19% stawki podatku oraz opłacający ryczałt od przychodów ewidencjonowanych (tzw. ryczałtowcy).
 • Odliczenie ulgi następuje w zeznaniu podatkowym składanym za rok podatkowy, w którym poniesiono wydatki na remont z tytułu termomodernizacji lub „kwota odliczenia nieznajdująca pokrycia w rocznym dochodzie podatnika podlega odliczeniu w kolejnych latach, nie dłużej jednak niż przez 6 lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek”.
 • Kwota ulgi nie może być większa niż 53 000 zł w odniesieniu do podatnika, który jest właścicielem lub współwłaścicielem domu mieszkalnego, bez względu na ilość przedsięwzięć termomodernizacyjnych, jakie przeprowadzi.

Przydatne linki:

https://www.podatki.gov.pl/pit/ulgi-odliczenia-i-zwolnienia/ulga-termomodernizacyjna/